فایل رایگان بررسي کارايي مدل هاي گارچ نامتقارن در پيش بيني ميزان تغييرپذيري سهام شرکتها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي کارايي مدل هاي گارچ نامتقارن در پيش بيني ميزان تغييرپذيري سهام شرکتها :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 18

چکیده مقاله:

وجود اثرات اهرمی در سری های زمانی مالی به این معنی که شوک های مثبت و منفی بازارهای مالی اثرات نامتقارنیرا روی تغییرپذیری بازده قیمت سهام دارند. مثلا خبر بد اثر بیشتری بر روی تغییرپذیری بازده قیمت نسبت به تاثیرمثبت اخبار خوب دارند. لذا برای تحلیل این سری از داده ها ، نمی توان از مدل های معمول ناهمسانی واریانس نظیرآرچ و گارچ استفاده نمود. بدین منیور مدل های دیگری بسط داده شده اند که برخی از مهم ترین آن ها مدل هایگارچ نمایی ، GJR- گارچ و گارچ توانی هستند. همچنین بررسی ها نشان می دهند که فرض توزیع نرمال برای مدل بندی خطاهایی استاندارد شده در خانواده مدل های ناهمسانی واریانس فرض درستی نیست و با داده های واقعی همخوانی ندارد زیرا داده های واقعی هم دم پهن هستند و هم در آن ها اثرات اهرمی وجود دارد. بنابراین در این پایان نامهبه بررسی و مقایسه این سه مدل مذکور با استفاده از سه توزیع نرمال، t- استیودنت و t- استیودنت چوله می پردازیم. معیار انتخاب بهترین مدل ملاک های آکاییکه و میانگین توان دوم خطا هستند.در این پایان نامه از داده هایواقعی (شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران) از سال 1387 تا 1392 به صورت تقریبا روزانه (هر دو الی سه روزیکبار) جمع آوری شده است. برای این نوع داده ها مدل گارچ نمایی با توزیع تی استیودنت چوله در ملاک آکاکیکه ومدل گارچ- GJR با توزیع نرمال در میانگین توان دوم خطا بهترین مدل برای پیش بینی انتخاب شده است.

لینک کمکی