فایل رایگان بررسي مدل کسب و کار بيمارستان هاي ايراني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي مدل کسب و کار بيمارستان هاي ايراني :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 7

چکیده مقاله:

امروزه بیمارستانهای کشور مانند سایر سازمانهای جهان ناگزیرند تا با بیمارستان ها چه در داخل و چه در خارج کشور به رقابتبپردازند تا بتوانند در محیط کسب و کار باقی بمانند. از این رو آنها باید بتوانند دست کم در یک زمینه برتر از رقبای خود باشند،به عبارت دیگر چارهای ندارند جز اینکه نوآور باشند. این پژوهش یک مطالعه توصیفی- تحلیلی است که جامعه آماری آن مدیران،پرسنل و بیماران بیمارستان خصوصی در شهر تهران است. روش نمونه گیری تصادفی ساده می باشد. پس از بررسی اجزای مدلکسب و کار در بیمارستان، نتیجه پژوهش این موضوع را تایید نمود که شکاف های متعددی در سطح زیربخش های مدل کسبو کار بیمارستان وجود دارد.

لینک کمکی