فایل رایگان بررسي مقايسه اي ميزان هوش مالي و هوش تجاري مديران داراي تيپ هاي شخصيتي برونگرا و درونگرا (مطالعه موردي بانک مهر اقتصاد استان آذربايجان شرقي)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي مقايسه اي ميزان هوش مالي و هوش تجاري مديران داراي تيپ هاي شخصيتي برونگرا و درونگرا (مطالعه موردي بانک مهر اقتصاد استان آذربايجان شرقي) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

هدف اصلی تحقیق مقایسه میزان هوش مالی و تجاری مدیران بانک مهر اقتصاد دارای تیپ شخصیتی برونگرا و درونگرا می باشد.این تحقیق از حیث هدف کاربردی و چون بصورت میدانی و مقایسه ای در سطح بانک اجرا شده است. روش تحقیق از نوعتوصیفی و مقایسه ای می باشد. جامعه آماری این تحقیق مدیران و روسای شعب بانک مهر اقتصاد استان آذربایجان شرقی میباشدکه بصورت سرشماری تمامی مدیران بانک که مجموع آنها 49 نفر می باشد بعنوان نمونه انتخاب شده اند. برای گرداوری مبانینظری و پیشینه پژوهش از روش کتابخانه ای از جمله اینترنت، مقالات، پایانامه و استفاده شده است.و برای گرداوری داده هایمربوط به متغیرهای تحقیق از ابزار پرسشنامه و از نوع استاندارد استفاده شده است. برای آزمون فرضیه ها از آزمون تحلیل واریانسو جهت برابری واریانس متغیر در گروهها از آزمون لوین و برای مقایسه مولفه های متغیرهای هوش مالی و هوش تجاری از آزمونتوکی استفاده شده است.تحلیل داده ها با نرم افزار spss انجام شده است.نتایج تحقیق حاکی از آنست که میزان هوش مالی وهوش تجاری مدیران بانک مهر اقتصاد استان آذربایجان شرقی دارای تیپ شخصیتی برونگرا از درونگرا متفاوت است. یعنی میزانهوش مالی و هوش تجاری مدیران بانک مهر اقتصاد استان آذربایجان شرقی دارای تیپ شخصیتی برونگرا از درونگرا بیشتر است.همچنین میزان رعایت مولفه های هوش مالی و هوش تجاری مدیران بانک مهر اقتصاد استان آذربایجان شرقی تیپ شخصیتیبرونگرا از درونگرا بیشتر است.

لینک کمکی