فایل رایگان بررسي ميزان تاثير مدل کسب و کار بر چابکي استراتژيک (مورد مطالعه: شرکت هاي مستقر در شهرک هاي صنعتي کازرون)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي ميزان تاثير مدل کسب و کار بر چابکي استراتژيک (مورد مطالعه: شرکت هاي مستقر در شهرک هاي صنعتي کازرون) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

هدف این پژوهش بررسی میزان تاثیر مدل کسب و کار انتخابی سازمان ها بر چابکی استراتژیک آنها است. این پژوهش بهصورت توصیفی، پیمایشی انجام شده است. جامعه ی آماری این پژوهش شامل 150 نفر از مدیران، سرپرستان و کارکنانشرکت های مستقر در شهرک های صنعتی کازرون هستند که از این میان با استفاده از فرمول محاسبه نمونه آماری کوکرانمیزان 110 نفر به عنوان نمونه ی تصادفی انتخاب شدند. داده های پژوهش به وسیله ی دو پرسشنامه مدل کسب و کار ازحسن زاده (1393) و چابکی استراتژیک از نجفی (1393) جمع آوری شده است و نتایج به وسیله ی نرم افزار SPSS وSMART PLS مورد بررسی قرار گرفت. به منظور بررسی روایی و پایایی این پرسشنامه ها از ضریب آلفای کرونباخ استفادهشد که برای مدل کسب و کار و چابکی استراتژیک به ترتیب بالاتر از 5 و 6 بدست آمد. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد کهبین چابکی استراتژیک با مدل کسب و کار سازمان رابطه ی مثبت و معناداری وجود دارد.

لینک کمکی