فایل رایگان بررسي نقش اميد مصرف کننده در تاثير ارزش برند درک شده بر ارتباط مشتري با نام تجاري در يک محيط خرده فروشي آنلاين (مورد مطالعه:ايران خودرو)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي نقش اميد مصرف کننده در تاثير ارزش برند درک شده بر ارتباط مشتري با نام تجاري در يک محيط خرده فروشي آنلاين (مورد مطالعه:ايران خودرو) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

هدف از این مطالعه بررسی نقش امید مصرف کننده در تاثیر ارزش برند درک شده بر ارتباط مشتری بانام تجاری در یک محیط خرده فروشی انلاین می باشد، تحقیق حاضر از نوع کاربردی ست و به این خاطرکه به بررسی و تحلیل وضع موجود پرداخته شد، روش بکار گرفته شده در این تحقیق توصیفی- پیمایشیمی باشد. جامعه مورد مطالعه مشتریان آنلاین شرکت ایران خودرو می باشند که تعداد آنان نامحدود میباشد. با توجه به تعداد نامحدود مشتریان آنلاین شرکت ایران خودرو برای تعیین حجم نمونه از فرمولکوکران به صورت تصادفی 384 نفر انتخاب شد و پرسشنامه میان این افراد توزیع گردید. جهت گردآوریاطلاعات و داده های مورد نیاز به منظور بررسی فرضیه های تحقیق از پرسش نامه استفاده شد. در آماراستنباطی پس از بررسی پایایی و روایی پرسشنامه، نرمال بودن داده ها با استفاده از آزمون کلموگروفاسمیرنف بررسی شد، سپس با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری و نرم افزار لیزرل به بررسی فرضیاتپرداختیم. بر اساس نتایج به دست آمده تمام فرضیات پذیرفته شدند و بیشترین تاثیر مربوط به تاثیرکیفیت ارزش برند بر امید مصرف کننده در خرید باضریب 0/83 است.

لینک کمکی