فایل رایگان بررسي نقش وضوح خودانگاري در رفتار مصرف کننده در صنعت پوشاک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي نقش وضوح خودانگاري در رفتار مصرف کننده در صنعت پوشاک :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف تعیین ارتباط بین فاکتورهای روانشناسی (ابعاد وضوح خودانگاری) با مدیریتبازرگانی و بازاریابی (عکس العمل رفتار مصرف کننده) انجام شد. این مفهوم تاکنون مورد توجهروانشناسان حوزه ی مصرف کننده قرار نگرفته است. بنابراین پژوهش حاضر، به بررسی نقش وضوحخودانگاری در رفتار مصرف کننده در صنعت پوشاک پرداخته است. جامعه آماری این تحقیق، کلجمعیت کشور ایران و نمونه برگرفته از فرمول کوکران، شامل 384 نفر میباشد. دراین پژوهش از میانتوزیع 400 پرسشنامه، تنها 380 عدد از آنها مورد تحلیل قرار گرفته است. جهت تعیین پایایی آزمون،از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است. داده های برگرفته از نظرخواهی کتبی (پرسشنامه محققساخته) مصرف کنندگان و نتایج بدست آمده از آزمون ویلکاکسون تک نمونه ای، تایید کرد که وضوحخودانگاری در مورد رضایت کلی مصرف کننده نقش موثری دارد و فقدان هریک از ابعاد وضوحخودانگاری به رفتارهای هنجاری مصرف کنندگان نظیر شک بعداز خرید، خرید برای گریز از واقعیت واستفاده از محصولات بعنوان پشتگرمی هویتی منجر می شود. نتایج کلی حاکی ازاین هستند که مفهومسودمندی هر کدام از ابعاد در تاثیرگذاریشان بر رفتار مصرف کنندگان، درک ما را در خصوص رفتارهایخاص و مهم مصرف کننده وسعت می بخشد.

لینک کمکی