فایل رایگان بررسي و اولويت بندي چالش هاي استفاده از مديريت زنجيره تامين در ارتقاي عملکرد پروژه هاي صنعتي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي و اولويت بندي چالش هاي استفاده از مديريت زنجيره تامين در ارتقاي عملکرد پروژه هاي صنعتي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

این تحقیق با هدف فایل رایگان بررسي و اولويت بندي چالش هاي استفاده از مديريت زنجيره تامين در ارتقاي عملکرد پروژه هاي صنعتيانجام گرفت. پژوهش حاضر از لحاظ ماهیت و هدف، تحقیقی کاربردی و از حیث استراتژی پژوهشی کمی با رویکرد پیمایشیاست. جامعه آماری شامل افراد زبده دانشگاهی و صنعتی آشنا به موضوع تحقیق هستند و از آنجا که حجم این نمونه مشخصنبود از نمونه گیری در دسترس استفاده شده است. همچنین ابزاراصلی گردآوری داده های تحقیق حاضر پرسشنامه محقق ساختهمبتنی بر چالش های شناسایی شده توسط محقق است که پس از تایید روایی پایایی در قالب پرسشنامه AHP (مقایسات زوجیسلسله مراتبی) جهت جمع آوری داده های مورد استفاده قرار گرفت.پس از بررسی و تحلیل، یافته های تحقیق حکایت از آن داشت 3 مولفه عدم حضور مستمر تامین کنندگان، مشکلات مرتبط بابرنامه ریزی پروژه، فقدان دانش کافی در خصوص پیاده سازی مدیریت زنجیره تامین در اجرای پروژه ها دارای بیشترین اولویتو دو مولفه افزایش میزان رقابت پذیری پروژه در میان رقبا،امکان برون سپاری فعالیت های پروژه دارای کمترین اولویت از منظرمتخصصان مورد مطالعه در خصوص چالش های مدیریت زنجیره تامین در ارتقای عملکرد پروژه های صنعتی هستند. در نهایتمتناسب با چالش های اولویت دار پیشنهادات و راهکارهای کاربردی مطرح شدند.

لینک کمکی