فایل رایگان پايش تصوير با استفاده از نمودار کنترل نسبت درستنمايي تعميم يافته

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پايش تصوير با استفاده از نمودار کنترل نسبت درستنمايي تعميم يافته :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

ترکیبی از دوربین های دیجیتال، نرمافزارهای کامپیوتری و گرافیک میتواند یک تکنیک ارزان و سریع برایتعیین کیفیت مواد غذایی فراهم کند. امروزه استفاده از داده های تصویری به منظور پایش فرآیندهایتولیدی که شامل اطلاعاتی کامل در رابطه با کیفیت محصول یا فرآیند موردنظر است رو به افزایش است.هدف از این کار توسعه و استفاده از یک سیستم بینایی ماشین برای تعیین کیفیت رنگ سطحی ماستاست. در این مطالعه، تصویربرداری از نمونه ها در محیطی با استاندارد روشنایی D65 و فضای رنگ تصویر RGB گرفته شد و با استفاده از نرمافزار متلب به فضای رنگ *L*a*b تبدیل شد. سپس با تشکیل ماتریس ویژگیهای تصویر و محاسبه میانگین و کوواریانس آنها و استفاده از روش نمودار کنترل نسبت درست نمایی تعمیم یافته یک روش ساده و کارآمد برای ارزیابی کیفیت محصولات لبنی طراحی شد. نتایج نشان دادنمونه هایی که معیوب بودند مقدار آماره (R(m.k بسیار بزرگی داشتند و خارج از حدود کنترل نمودار نسبت درست نمایی تعمیم یافته واقع شده اند، در نتیجه در صنعت می توان برای تفکیک نمونه های ماست معیوب از سالم از این روش بهره گرفت.

لینک کمکی