فایل رایگان پيشبيني درآمدهاي مالياتي در برنامه ششم توسعه (1396-1400) با استفاده از مدل ميانگين متحرک خود همبسته (مطالعه موردي: استان کردستان)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پيشبيني درآمدهاي مالياتي در برنامه ششم توسعه (1396-1400) با استفاده از مدل ميانگين متحرک خود همبسته (مطالعه موردي: استان کردستان) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 18

چکیده مقاله:

هدف از این پژوهش پیش بینی درآمدهای مالیاتی استان کردستان در برنامه ششم توسعه(1396-1400) می باشد. طبقه بندی این پژوهش به لحاظ نوع، کاربردی و به لحاظ روش از نوع علی مقایسه ای و مطالعه موردی می باشد. جهت پیش بینی درآمدهای مالیاتی استانکردستان در برنامه ششم توسعه از روش ARMA که از سری های زمانی می باشد، استفادهگردید و برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار Eviews استفاده گردید. مانایی متغیرها بااستفاده از آزمون دیکی فولر تعمیم یافته مورد بررسی قرار گرفت و مشخص گردید کلیهمتغیرها با یک بار تفاضل گیری به مانا تبدیل می شوند، سپس با استفاده از آمار مالیات استانیاز سال 1390 تا 1395 به پیش بینی درآمدهای مالیاتی از سال 1396 تا سال 1400 به تفکیکمالیات های مستقیم، درآمدهای مالیاتی کالا و خدمات و مالیات کل پرداخته شد، نتایج نشانمیدهد که مالیاتهای مستقیم در سال 1396؛ 2446225 میلیون ریال و در سال 1400، 3024848 میلیون ریال میباشد، درآمد مالیاتی کالا و خدمات در سال اول و آخر 1251215 و 1887449 میلیون ریال میباشد، همچنین درآمدهای مالیاتی کل تا سال 1400 به رقم 4912297 میلیون ریال میرسد. رشد مالیاتهای مورد اشاره به دلایل مختلف از جمله افزایش فعالیت های اقتصادی مودیان، افزایش شاخص های عمومی قیمت ها، تاثیر اصلاحیه قانونمالیات های مستقیم می باشد.

لینک کمکی