فایل رایگان تاثير برون سپاري واحد فناوري اطلاعات بر رضايتمندي مشتريان با در نظر گرفتن نقش ميانجي سودمندي ادراک شده (مطالعه موردي: بانک ملي استان آذربايجان شرقي)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تاثير برون سپاري واحد فناوري اطلاعات بر رضايتمندي مشتريان با در نظر گرفتن نقش ميانجي سودمندي ادراک شده (مطالعه موردي: بانک ملي استان آذربايجان شرقي) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 22

چکیده مقاله:

هدف اصلی تحقیق حاضر تعیین میزان تاثیر برون سپاری سامانه های فناوری اطلاعات بر رضایتمندیمشتریان بانک ملی استان آذربایجان شرقی است. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از حیث روشانجام کار توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق شامل مشتریان بانک ملی استان آذربایجان شرقی که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده و با استفاده از فرمول حجم نمونهکوکران تعداد 385 نفر از مشتریان به عنوان نمونه انتخاب شده اند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامهاستاندارد استفاده شده است. از روش معادلات ساختاری برای ارزیابی مدل تحقیق استفاده شد.همچنین از آزمون کولموگروف اسمیرنف برای نرمال یا غیر نرمال بودن داده ها استفاده شد. از نرم افزارپی ال اس برای تحلیل داده ها استفاده گردید. خروجی ضرایب مسیر بین متغیرها و مقدار آماره Tحاکی از آنست که تاثیر برون سپاری بر کیفیت خدمات، رضایت مشتریان و سودمندی ادراک شدهمستقیم، منفی و معنادار است. کیفیت خدمات نیز بر رضایت مشتریان و سودمندی ادراک شده تاثیرمثبت، مستقیم و معناداری دارد. همچنین تاثیر سودمندی ادراک شده بر رضایت مشتریان نیز موردتایید قرار گرفت.

لینک کمکی