فایل رایگان تاثير تبليغات بر بازاريابي عصبي (مورد مطالعه: برند اپل)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تاثير تبليغات بر بازاريابي عصبي (مورد مطالعه: برند اپل) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

تبلیغات در دهه اخیر توجه زیادی را به خود جلب کرده است. حجم عظیم تبلیغات، خود گواه آشکاری براین امر است. اما با وجود این حجم عظیم تبلیغات در برخی از حوزه ها و جنبه ها هنوز هم جای کارزیادی وجود دارد. بازاریابی عصبی درک عملکرد مغز بدون وارد شدن در جزئیات پیچیده آن است تا ازآن برای بهبود عملیات بازاریابی استفاده کنیم و هدف آن انتقال بهتر پیام های بازاریابی به دیگران وافزایش احتمال خرید توسط مخاطب است. در نتیجه با بازاریابی عصبی بودجه بازاریابی و تبلیغات کاهشمی یابد. هدف از این پژوهش بررسی تاثیر تبلیغات بر بازاریابی عصبی مصرف کنندگان برند اپل است.روش جمع آوری اطلاعات در این تحقیق، پیمایشی مبتنی بر پرسشنامه محقق ساخته بوده است. جامعهآماری این تحقیق با توجه به غیرقابل شمارش و نامحدود بودن تعداد مصرف کنندگان، با استفاده ازجدول مورگان 385 نفر برآورد شده و نحوه توزیع پرسشنامه تصادفی ساده میباشد و در ادامه با نرم افزارspss به تحلیل و توصیف متغیرها و فرضیه های پژوهش پرداخته شده است . نتایج حاصل از پژوهشبیانگر آن است که مولفه های تبلیغات (توجه مصرف کنندگان به تبلیغات، وسایل تبلیغاتی و شیوه هایتبلیغاتی) بر بازاریابی عصبی تاثیر مثبت داشته اند.

لینک کمکی