فایل رایگان تاثير تبليغات دهان به دهان و عشق به برند بر ارزش ويژه برند (مطالعه موردي: بانک پارسيان)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تاثير تبليغات دهان به دهان و عشق به برند بر ارزش ويژه برند (مطالعه موردي: بانک پارسيان) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 26

چکیده مقاله:

هدف از این مقاله بررسی تاثیر تبلیغات دهان به دهان و عشق به برند بر ارزش ویژه برند در بانک پارسیان می باشد. جامعه آماری این مقالهمشتریان بانک پارسیان شهر تهران که دارای سرمایه گذاری کوتاه مدت و حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان 384 نفر بدست آمده است.ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه می باشد که دارای روایی و پایایی مورد تائید است .با توجه به اینکه بر اساس آزمون کلموگروف- اسمیرنوف متغیرها نرمال نبودند جهت تخمین مدل از نرم افزار splss استفاده شده است.مقاله حاضر از نظر نوع هدف کاربردی است و از نظر ماهیت و محتوایی توصیفی و همبستگی میباشد. بعلاوه، روش تجزیه و تحلیل داده هامدل معادلات ساختاری می باشد نتیجه تخمین مدل نشان داد که فرضیات تحقیق به استثنا فرضیات مربوط به تاثیر عشق به برند بر آگاهی ازبرند و تاثیر تبلیغات دهان به دهان بر وفاداری و تداعی برند در سطح اطمینان 95 درصد تایید شده اند.

لینک کمکی