فایل رایگان تاثير تمرکز مالکيت و سياست تقسيم سود بر عملکرد مالي و ساختار سرمايه بانک ها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تاثير تمرکز مالکيت و سياست تقسيم سود بر عملکرد مالي و ساختار سرمايه بانک ها :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 21

چکیده مقاله:

در شرکت های سهامی عام، سهامداران (کارفرمایان) اختیار تصمیم گیری را به مدیران (نمایندگان) خود تفویض می کنند؛ یعنی کنترل ولو به درجات مختلف منفک از مالکیت است این تفکیک موجب بحث درباره روابط مالکان و مدیران شده است. مدیران تا چه حد همه کوششهای خود را، آن گونه که تئوری مالی مطرحنموده، در جهت منافع مالکان به کار میبرند. در شرکتهای سهامی عام ساختار مالکیت میتواند پراکنده (وجود تعداد زیادی از سهامداران کوچک) یا متمرکز (وجودتعداد کمی از سهامداران عمده) باشد. زمانی که مالکیت در دست سهامداران عمده است، سیستم کنترل متمرکز و زمانی که مالکیت توزیع شده باشد، سیستم کنترلنامتمرکز خواهد بود. از آنجایی که تمرکز مالکیت، به عنوان یک تعیینکننده بااهمیت سازوکار حاکمیت شرکتی مشاهده شد، به نظر میرسد هویت مالکان کنترلکننده نقش اساسی در رابطه با مالکیت- عملکرد داشته باشد یکی از موضوعهای بسیار اساسی در شرکتهای سهامی عام پذیرفته شده در بورسهای اوراق بهادار، شیوه اندازه گیری عملکرد مالی آنهاست. اندازه گیری عملکرد موجب پیدایش اطلاعات مستند بهنگام و با ارزش برای تصمیم گیری مدیران از جملهتصمیم گیری درباره سرمایه گذاری ها و سیاست تقسیم سود میشود. به همین علت سیاست تقسیم سود و موضوع های مرتبط با آن که به عملکرد مالی شرکت وابسته است، حائز اهمیت فراوان است.در مقاله حاضر بررسی فایل رایگان تاثير تمرکز مالکيت و سياست تقسيم سود بر عملکرد مالي و ساختار سرمايه بانک های پذبرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از برآوردگرهای پانل ایستا صورت پذیرفته است. تخمین مدل رگرسیونی در 5 مدل به صورت مجزا صورت پذیرفته است. آماره آزمون t و p-value محاسبه شده آزمون فرضیات برای پنج مدل، نشان می دهد که، ضرایب مربوط به متغیرهای مستقل بر متغیرهای وابسته در سطح اطمینان 09 % در بعضی مدل ها معنی دار می باشند، لذا فرضیه صفر مبنی بر عدم وجود رابطه تاثیر بین متغیرهای مستقل با متغیرهای وابسته در بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر رد می گردد و فرض مخالف مبنی بر وجود تاثیر بین متغیرهای مستقل با متغیرهای وابسته در بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر پذیرش می شود.

لینک کمکی