فایل رایگان تاثير کميته حسابرسي بر بهموقع بودن گزارشگري مالي با تاکيد بر تخصص و تجربه و نظارت مالي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تاثير کميته حسابرسي بر بهموقع بودن گزارشگري مالي با تاکيد بر تخصص و تجربه و نظارت مالي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 20

چکیده مقاله:

با گسترش روزافزون بازارهای مالی، انتشار به موقع اخبار و اطلاعات مربوط به شرکت ها از اهمیت ویژه ای برخوردار گشته است. از این رو محققان و سیاست گذاران بازارهای مالی همواره به دنبال یافتن عوامل موثر بر به موقع بودن گزارشات و بهبود آن بوده اند. این پژوهش نیز در همین راستا تاثیر کمیته حسابرسی بر به موقع بودن گزارشگری مالی با تاکید بر تخصص و تجربه و نظارت مالی می باشد. تعداد 193 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی سال های 1388 تا 1395 به عنوان جامعه آماری غربال شده پژوهش منظور شده اند. جهت بررسی فرضیه های پژوهش از مدل های رگرسیون چند متغیره داده های ترکیبی با اثرات ثابت استفاده شده است. یافته ها نشان داده اند تخصص مالی کمیته حسابرسی سبب کاهش تاخیر در ارائه گزارش حسابرسی می شود. همچنین تجربه کمیته حسابرسی در حالتی که با تصدی ریاست بیش از یک کمیته توسط رئیس کمیته حسابرسی سنجیده شود موجب کاهش تاخیر در ارائه گزارش حسابرسی می شود. نظارت نیز در صورتی که با متغیر مجازی تعداد اعضای کمیته حسابرسی سنجیده شود موجب ارائه گزارش حسابرسی به موقع تر خواهد شد.

لینک کمکی