فایل رایگان تاثير هزينه نمايندگي بر حق الزحمه خدمات حسابرسي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تاثير هزينه نمايندگي بر حق الزحمه خدمات حسابرسي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

در این پژوهش، کنش هزینه نمایندگی بر حق الزحمه حسابرسی به صورت تجربی تحلیل گردید. هزینه نمایندگی با استفاده از نسبت هزینه های عملیاتی به فروش شرکت و حق الزحمه حسابرسی با استفاده از لگاریتم طبیعی حق الزحمه پرداخت شده توسط شرکت بابت خدمات حسابرسی مستقل اندازه گیری شد. نمونه آماری پژوهش شامل تعداد 125 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی سال های 1388 تا 1395 است. روش تحقیق از نوع توصیفی است و با توجه به اینکه می تواند مورد استفاده طیف وسیعی از استفاده کنندگان اطلاعات مالی قرار گیرد از نوع کاربردی بوده و با توجه به استفاده از ارقام تاریخی، تحقیق گذشته نگر است. برای گزینش شرکت های موجود در نمونه، نمونه گیری مبتنی بر روش حذف سیستماتیک استفاده گردید. گردآوری اطلاعات در دو مرحله تدوین مبانی نظری تحقیق از روش کتابخانه ای و صورت های مالی ارائه شده در بورس اوراق بهادار استفاده شد. نتایج نشان داد بین هزینه نمایندگی و حق الزحمه حسابرسی رابطه معنی دار و مثبتی وجود دارد.

لینک کمکی