فایل رایگان تاريخچه اقتصاد در آموزش و پرورش

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تاريخچه اقتصاد در آموزش و پرورش :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

آموزش و پرورش از جمله مهمترین نهادهای هر کشوریست؛ لذا توجه به اقتصاد آموزشو پرورش از جمله نیازهای بنیادین دولت هاست. کشور ایران با پدیده جوانی جمعیت روبه رو است لذا توجه به امر اقتصاد آموزش و پرورش از اولویت های مهم کشور به حسابمی آید.تاریخ حیات بشری نشان می دهد که انسان بدوی یا تربیت نشده ، نمی تواندپاسخگوی خوبی برای نیازهای غالب خود باشد .اگر اهمیت نقش آموزش و پرورش رادر بهبود و ارتقاء رفتارهای مطلوب انسانی بپذیریم به آسانی می توانیم به نقش آموزش وپرورش در اقتصاد پی ببریم.یکی از منابع اصلی برای سرمایه گذاری اقتصادی، نیروی انسانیاست. اقتصاد آموزش و پرورش شاخه ای از علم است که تاریخ آن به طور رسمی بهاوایل دهه 1960 میلادی باز می گردد.پیش از این تاریخ نیز به این موضوع پرداخته شدهبود چنان که می توان گفت اولین بار آدام اسمیت در کتاب معروف خود به نام ثروتملل در سال 1776 به آن پرداخته بود .اقتصاددانان مشهوری چون استرامیلین و والشنیز در نیمه نخست قرن بیستم به گسترش این رشته کمک بسیار نمودند .گسترده بودنروابط میان اقتصاد آموزش و پرورش و موضوعات مذکور موجب گردیده است تا بسیاریاز اقتصاددانان در این باره نظر دهند. .بیشترین پیشرفت اقتصاد آموزش و پرورش وکاربرد مفهوم سرمایه انسانی ، مدیون اشخاصی نظیر سیمون،تئودورشولتز، ژاکوب مینسر،گری بکر اقتصاد دانان سرشناس امریکایی بین سالهای 1960 تا 1990 است.

لینک کمکی