فایل رایگان حل مسئله موجودي يکپارچه فروشنده-خريدار در فرآيند توليدي ناقص

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان حل مسئله موجودي يکپارچه فروشنده-خريدار در فرآيند توليدي ناقص :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

در گذشته مدلهای سفارش اقتصادی (EOQ) و تولید اقتصادی (EPQ) مستقل از نقطه نظر خریدار یا فروشنده عمل می کردنددر بسیاری از موارد راه حل بهینه برای یکی از دو طرف، برای طرف مقابل بهینه نبود. امروزه با وجود بازارهای بشدت رقابتی،همکاری نزدیک بین خریدار و فروشنده اصلی ضروری جهت کاهش هزینه های موجودی جمعی و زمان پاسخگویی میباشد.تجربیات موفقی همچون Wal-Mart و Procter and Gamble نشان دهنده تاثیر بسزای یکپارچه سازی زنجیره تامین بر روی عملکرد سازمان میباشند. این مقاله به ارائه یک مدل موجودی یکپارچه خریدار-فروشنده در یک فرآیند تولیدی ناقص می پردازد.در زمان تحویل یک سفارش، خریدار یک فرآیند غربالگری انجام داده و اقلام معیوب را شناسایی می نماید. فرآیند بازرسی همراهبا خطا میباشد. هدف این مدل حداقلسازی هزینه هایی می باشد که خریدار و فروشنده متحمل می گردند. نهایتا نیز تکنیک حلمدل با استفاده از یک مثال عددی نشان داده شده است.

لینک کمکی