فایل رایگان رابطه ارزش مبادله اي سهام با ارزش ذاتي سهام به تصميمات سرمايه گذاري شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان رابطه ارزش مبادله اي سهام با ارزش ذاتي سهام به تصميمات سرمايه گذاري شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 16

چکیده مقاله:

بازار بورس برای تشکیل سرمایه و افزایش ظرفیت های اقتصاد و ایجاد اشتغال نیاز به ارائه عدالت و شاخص های واقعی قیمت سهام دارد. در صورتغیر واقعی بودن (کمتر یا بیشتر از ارزش ذاتی) در تصمیمات سرمایه گذاران تاثیر گذاشته و به جای فعال شدن بخش واقعی، بخش سفته بازی در بورسشکل می گیرد. لذا برای تعیین رابطه بین قیمت غیر واقعی با تصمیمات سرمایه گذران ای پژوهش به بررسی رابطه ارزش گذاری بیشتر یا کمتر از ارزشذاتی سهام به تصمیمات سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداته است.جهت تخمین مدل از دادههای بورس اوراق بهادار برای شرکتهای پذیرفته شده در بورس طی سالهای 87 تا 96 از روش رگرسیون داده های تابلوییپویا (مدل گشتاور تعمیم یافته) برای بررسی ارتباط بین متغییرهای پژوهش بهره گرفته شده است. جریان نقد آزاد معیاری برای اندازه گیری عملکردشرکتها است و وجه نقدی را نشان میدهد که شرکت پس از انجام مخارج لازم برای نگهداری یا توسعه دارایی ها، در اختیار دارد. اگر جریان نقد آزادمنفی باشد، می تواند حاکی از سرمایه گذاری زیاد شرکت باشد؛ امری که در بسیاری از شرکتهای نوپا طبیعی است. علاوه بر این، مدیریت وجه نقد ارزششرکت را نیز تحت تاثیر قرار میدهد. زیرا سطوح سرمایه گذاری وجه نقد مستلزم افزایش هزینه های دیگر است که تحت تاثیر سطوح خالص سرمایه درگردش قرار دارد. قیمت گذاری اشتباه بستگی به نوع شرکتهای فعال در بورس دارد. اگر سهام شرکت ها، جز شرکتهای موفق باشد، قیمت گذاری اشتباهباعث می شود که سرمایه گذاران پس از بیش واکنشی در قبال اطلاعات در کوتاه مدت، قیمت سهام در بلندمدت را تعدیل و کاهش دهند تا بیشواکنشی اصلاح شود. به بیان دیگر سرمایه گذاران در بلندمدت به اشتباه قیمت پی برده و با قیمت کمتری سهم را در بازار می پذیرند.

لینک کمکی