فایل رایگان رتبه بندي کاربردي استراتژي بر آينده پژوهي شرکتها (مدل مايلز و اسنو)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان رتبه بندي کاربردي استراتژي بر آينده پژوهي شرکتها (مدل مايلز و اسنو) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

استراتژی در اصطلاح عام برنامه و دورنمایی از اهداف آینده است که یک موجودیت در جهت نیل بهآن اهداف ، این استراتژی را تدوین و پیگیری می کند . اما در علم مدیریت، تدوین استراتژی همانا یکیاز وظایف خطیر مدیریتی است که مبنای تصمیم گیری های حیاتی مدیران برای حفظ بقای سازمان وتعالی آن می باشد . چه بسا که مدیریت موفق ، حاصل تدوین درست استراتژی و اجرای موفقیت آمیز آناست. در این راستا مکاتب متعددی پدید آمده اند که از آنها مکتب ترکیب بندی می باشد. حال آیندهپژوهی تلاش سیستماتیک برای بررسی دراز مدت آینده علم، فناوری، محیط و جامعه به منظورشناسایی پدیده های نو ظهور و حوزه های زیر بنایی تحقیقات استراتژیک است که بیشترین منافعاجتماعی و اقتصادی را در برداشته باشد. بنابراین در جهان امروز آینده پژوهی و آینده نگری یک ضرورتاست. در این مقاله ابتدا به معرفی کامل استراتژی چهارگانه مایلز و اسنو پرداخته و پس از آن به بیانمطالعه موردی کاربرد این استراتژی بر آینده پژوهی در شرکت توزیع برق استان کردستان می پردازیم .

لینک کمکی