فایل رایگان روش بهينه سازي استوار امکاني بدبينانه در طراحي شبکه زنجيره تامين چندسطحي تحت عدم قطعيت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان روش بهينه سازي استوار امکاني بدبينانه در طراحي شبکه زنجيره تامين چندسطحي تحت عدم قطعيت :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 19

چکیده مقاله:

در این مقاله به طراحی یک شبکه زنجیره تامین با در نظر گرفتن پایداری پرداخته شد. مدل شبکه زنجیرهتامین در نظر گرفته شده به صورت غیرقطعی بوده و شامل پارامترهای غیرقطعی (تقاضا، هزینه هایحمل ونقل، هزینه های عملیاتی) می باشد که از روش بهینه سازی استوار امکانی بدبینانه به کنترل مدلپرداخته شده است. ازاینرو با در نظرگیری اهداف متضاد شبکه زنجیره تامین شامل کمینه سازی هزینه هایکل شبکه و کمینه سازی میزان انتشار گازهای گلخانه، از روشهای تصمیم گیری چندهدفه معیار جامه والگوریتم شبیه سازی تبرید به حل و بررسی مدل پرداخته شده است. نتایج آزمون آماری T-Test بر رویمیانگین های تابع هدف اول، دوم و زمان محاسباتی نشان از وجود اختلاف معنادار در بین میانگین های زمانمحاسباتی می باشد. همچنین تحلیل حساسیت انجام گرفته بر روی برخی از پارامترهای مدل نیز نشانمیدهد که کاهش هزینه های شبکه و کاهش میزان انتشار گازهای گلخانه ای در اثر افزایش ظرفیتتامین کننده و کوچک کردن بازه تخفیف خرید مواد اولیه می باشد.

لینک کمکی