فایل رایگان شناسايي عوامل و مولفه هاي موثر بر اثربخشي کلي تجهيزات خط توليد در شرکت ماشين سازي تبريز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان شناسايي عوامل و مولفه هاي موثر بر اثربخشي کلي تجهيزات خط توليد در شرکت ماشين سازي تبريز :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 19

چکیده مقاله:

هدف کلی تحقیق حاضر شناسایی عوامل و مولفه های موثر بر اثربخشی کلی تجهیزات خط تولید در شرکتماشین سازی تبریز میباشد. برای این منظور عوامل داخلی موثر بر اثربخشی کلی تجهیزات خط تولید در26 شاخص بهصورت اولیه با مطالعه مقالات و تحقیقات پیشین به عنوان چارچوب نظری در نظر گرفتهشده و در این راستا یک سوال اصلی و دو سوال فرعی تنظیم گردیده است. جامعه آماری تحقیق حاضرشامل کارکنان شرکت ماشین سازی تبریز است که به ازای هر شاخص چهار نفر از شرکت ماشین سازیتبریز می باشد و نمونه آماری به صورت هدفمند انتخاب شده است. بدین ترتیب تعداد 104 نفر به عنواننمونه آماری تحقیق انتخاب شده اند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه محقق، ساخته ای است که براساس مطالعات و تحقیقات پیشین تنظیم شده است. برای تجزیه و تحلیل داده های آماری از روشهایآماری توصیفی و استنباطی و در سطح استنباطی برای آزمون فرضیه های تحقیق از تحلیل عاملی اکتشافیو تائیدی، آزمون فریدمن و نرم افزارهای spss و lisrel استفاده گردیده است. با توجه به نتایج حاصل ازپایایی مقیاس و تحلیل عاملی اکتشافی و تائیدی از 62 عامل اولیه شناسایی شده موثر بر اثربخشی کلیتجهیزات خط تولید در شرکت ماشین سازی تبریز، این عوامل در چهار دسته به ترتیب اولویت تقسیم بندیشده اند که عبارتند از: عملکرد ماشین آلات، توانمندسازی کارکنان، کیفیت محصولات تولیدی و دسترسیبه ماشین آلات.

لینک کمکی