فایل رایگان شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر بر نوسانات کسري بودجه در شرکت سهامي برق منطقه اي خوزستان با استفاده از رويکرد تحليل سلسله مراتبي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر بر نوسانات کسري بودجه در شرکت سهامي برق منطقه اي خوزستان با استفاده از رويکرد تحليل سلسله مراتبي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 18

چکیده مقاله:

با توجه به هدف پژوهش که به شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر نوسانات کسری بودجه در شرکت سهامی برق منطقهای خوزستان با استفاده از رویکرد تحلیل سلسله مراتبی می پردازد، ابتدا اقدام به بررسی تحقیقات در زمینه عوامل موثر برنوسانات کسری بودجه گردید و در نهایت با توجه به تحقیقات صورت گرفته در این زمینه معیارهای مرتبط شناسایی گردید امااز آنجا که این تحقیق مربوط به آن جامعه بوده است لذا با سنجش نظرات خبرگان با استفاده از آزمون t و با توجه به عواملموثر بر نوسانات کسری بودجه اقدام به شناسایی این ابعاد از دیدگاه شرکت سهامی برق منطقه ای خوزستان گردید. اینشناسایی از طریق سوال از خبرگان و میانگین هر عامل بر مبنای طیف لیکرت مشخص گردید. در گام دوم اقدام به تشکیلدرخت سلسله مراتب و ماتریس مقایسات زوجی گردید. معیارهای شناسایی شده در ماتریس مقایسات زوجی وارد شده و موردارزیابی از دیدگاه خبرگان قرار گرفت. در نهایت مشخص گردید که با توجه به نظر خبرگان امر، اولویت بندی معیارها بر مبنایهدف نشان می دهد که، معیار عوامل هزینه ای با وزن 0/633 بیشترین اهمیت را دارد. بنابراین در بین 3 معیار بیشترین تاثیررا بر کسری بودجه دارد. معیار عوامل کلان اقتصادی و عوامل توسعه ای بترتیب با وزن نسبی 0/245 و 0/122 در اولویت های بعدی قرار دارد.

لینک کمکی