فایل رایگان شناسايي و رتبه بندي روش هاي تنظيم بودجه ريزي در دانشگاه علوم پزشکي اهواز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان شناسايي و رتبه بندي روش هاي تنظيم بودجه ريزي در دانشگاه علوم پزشکي اهواز :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

بودجه ریزی محصول برنامه ریزی استراتژیک است که درآن تصمیمات مربوط به تخصیص بهینه منابع برپایه نتایجپذیرفته شده و محک های سازمانی مربوط به اهداف کلی ، اختصاصی، استراتژی ها و برنامه های عملیاتی هر سازمان صورتمی گیرد. هدف از مطالعه حاضر فایل رایگان شناسايي و رتبه بندي روش هاي تنظيم بودجه ريزي در دانشگاه علوم پزشکي اهواز است.پژوهش حاضر به دلیل ماهیت موضوع، از نوع پیمایشی می باشد. روش تحقیق این پژوهش از نظر هدف کاربردی است جامعهآماری ان تحقیق شامل کارشناسان ارشد دانشگاه علوم پزشکی اهواز به تعداد 35 نفر می باشد .برای گردآوری اطلاعات ازپرسشنامه های عمومی و مقایسات زوجی جهت سنجش و شناسایی معیارهای روش های تنظیم بودجه ریزی استفاده میگردد. پایایی سئوالات پرسشنامه ها با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفته است. پس از بررسی و شناساییروش های تنظیم بودجه ریزی با استفاده از تحقیقات پیشین و با توجه نظر به کارشناسان ارشد دانشگاه علوم پزشکی اهواز، 2معیار و 9 گزینه شناسایی گردید که معیار ها شامل تنظیم بودجه بر مبنای درآمدها ، تنظیم بودجه بر مبنای هزینه ها وگزینه ها شامل، روش سال ماقبل آخر، روش حد متوسط، روش پیش بینی مستقیم ، روش سنجیده منظم ، بودحه ریزیمتداول ، بودجه ریزی افزایشی ، بودجه ریزی برنامه ای ، بودجه ریزی بر مبنای صفر، بودجه ریزی عملیاتی می باشد کهبررسی حاصل از محاسبات نشان می دهد که تنظیم بودجه بر مبنای درآمد ها دارای بالاترین اولویت در معیار ها و بودجهریزی عملیاتی دارای بالاترین اولویت در گزینه ها دارا می باشد.

لینک کمکی