فایل رایگان شناسايي و رتبه بندي شاخص هاي مديريت ارتباطات با مشتري در سيستم هوش تجاري B1 به منظور پاسخگويي به نيازمندي هاي دستگاه هاي خريد اينترنتي بااستفاده از داده کاوي (مطالعه موردي: ديجي کالا)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان شناسايي و رتبه بندي شاخص هاي مديريت ارتباطات با مشتري در سيستم هوش تجاري B1 به منظور پاسخگويي به نيازمندي هاي دستگاه هاي خريد اينترنتي بااستفاده از داده کاوي (مطالعه موردي: ديجي کالا) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 15

چکیده مقاله:

هدف از این پژوهش شناسایی و رتبه بندی شاخص های مدیریت ارتباطات با مشتری در سیستم هوشتجاری به منظور پاسخگویی به نیازمندی های دستگاه های خرید اینترنتی با استفاده از داده کاوی درشرکت دیجی کالا است. این پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی با ماهیت کاربردی است. ابزار اندازه گیری در این پژوهش، پرسشنامه است. تفاوت سنجی بین اهمیت و وضعیت موجود مولفه های مختلف درفرایندهای اصلی سیستم هوش تجاری و مدیریت ارتباط با مشتری با استفاده از فن داده کاوی- خوشه ای انجام شد. نتایج این پژوهش نشان داد که متغیر قابلیت انعطاف در درک موقعیت و شرایط موجود وتوانایی در انجام مسئولی تهای نرم افزاری برای مشتری با 0.177 درصد در رتبه اول، متغیر قابلیتانعطاف در تبعیت از الزامات تعیین شده و استفاده از رو شهای استاندارد و بروز جهت ارائه بهتر خدمات بهمشتری با 0.1637 درصد در رتبه دوم و متغیر ساختار دادن به اطلاعات در پشتیبانی مشتری با 0.1539درصد در رتبه سوم قرار گرفتند.

لینک کمکی