فایل رایگان شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر بر سکوت سازماني به روش AHP فازي در شرکت شهرک هاي صنعتي خراسان رضوي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر بر سکوت سازماني به روش AHP فازي در شرکت شهرک هاي صنعتي خراسان رضوي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 26

چکیده مقاله:

سکوت سازمانی یک مسئله مهم در هر سازمانی است. امروزه بسیاری از سازمانها بیش ازپیش از کارکنان خود میخواهند دردنیای مدام در حال تغییر که رقابت در آن شدیدتر، انتظارات شهروندان و مشتریان بالا میرود و تاکید بیشتری بر کیفیت میشودخلاق باشند، اظهارنظر بیشتری کنند و مسئولیت بیشتری بپذیرند. سکوت کارکنان، با محدود کردن اظهارنظر کارکنان، سبب کاهشاثربخشی تصمیم گیریهای سازمانی و فرایندهای تغییر می گردد و این موضوعی است که بسیاری از سازمان ها از آن گله دارند.پدیده رفتاری به وسیله ممانعت از بازخور منفی، مانع تحول و توسعه سازمانی موثر می شود، از این رو سازمان توانایی بررسی وتصحیح خطاها را از دست می دهد. بنابراین توجه به این مشکل رایج در سازمان ها، از اهمیت زیادی برخوردار است.هدف اصلی پژوهش حاضر، ارائه روشی برای شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر سکوت سازمانی به روش AHP فازی درشرکت شهرک های صنعتی خراسان رضوی است. جامعه آماری این پژوهش را 12 تن از خبرگان حوزه مدیریت در شرکتشهرکهای صنعتی خراسان رضوی تشکیل میدهند که این افراد بر اساس رویکرد نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. دراین پژوهش پژوهشگر با مطالعه مبانی نظری و پیشینه پژوهشهای داخلی و خارجی 45 عامل موثر بر سکوت سازمانی در این شرکتشناسایی کرد که 25 معیار شامل عوامل مدیریتی،عوامل مربوط به کارکنان و عوامل سازمانی انتخاب شد. سپس این پرسشنامه درمیان اعضای خبره شرکت که دارای دانش کافی در زمینه سکوت و مدیریت رفتار بودند، توزیع شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها، دوروش AHP فازی و آزمون t اسیودنت به کار رفت. که در مراحل دلفی پس از نظر خواهی تعدادی عوامل براساس آزمون tاستیودنت حذف گردید. و تعدادی عامل مهم و تاثیر گذار شناسایی و با نظر خبرگان انتخاب شد.در ادامه ابتدا عوامل در سه بعدمدیریتی ، کارکنان و سازمان دسته بندی شد سپس آزمون AHP فازی برای هر بعد انجام پذیرفت که عوامل موثر با میانگینوزنی شناسایی شدند و سپس براساس نمودار مقایسات فازی موثر ترین عامل در هر دسته مشخص گردید.

لینک کمکی