فایل رایگان طراحي مدل موانع پيش رو تجاريسازي فناوري محصولات دفاعي با رويکرد معادلات تفسيري (ISM) (مطالعه موردي سازمان تحقيقاتي صنعتي دفاعي)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان طراحي مدل موانع پيش رو تجاريسازي فناوري محصولات دفاعي با رويکرد معادلات تفسيري (ISM) (مطالعه موردي سازمان تحقيقاتي صنعتي دفاعي) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

در دنیای پرتلاطم و پیچیده امروزی، شرط بقای سازمان ها ایجاد ارزش افزوده است و ارزش افزوده در عصر حاضر از طریق دانش وکسب وکارهای دانشی ایجاد می شود. همچنین ابزار ورود به دانش کسب و کار فناوری بوده و مهمترین مرحله مدیریت فناوری،تجاری سازی محصول و درآمدهای ناشی از آن است. تجاری سازی فعالیت اجتناب ناپذیری در راستای جبران هزینه های تحقیق وتوسعه مراکز تحقیقاتی است که می تواند علاوه بر فراهم آوردن امکان سرمایه گذاری برای محققان و مراکز تحقیقاتی عرضه کنندهدانش، به توسعه یافتگی کشور و رقابت پذیرشدن آن در کلیه صنایع، به ویژه صنایع دفاعی کمک شایانی نماید.اکثر سازمان هایدفاعی بر مهارت های لازم برای موفقیت در صنعت دفاعی متمرکز هستند. این مهارت ها معمولا با آنچه که در کسب و کار تجاریموفقیت آمیز است، با آنها همخوانی ندارد. عدم شناخت موانع دلیل اصلی شکست در تجاری سازی تکنولوژی دفاعی است. از این روشرط موفقیت در پروژه های تجاری سازی فناوری محصولات دفاعی آشنایی با این موانع است. لذا در این پژوهش ابتدا موانع پیش روتجاری سازی سازمان دفاعی مورد نظر شناسایی و بااستفاده از رویکرد معادلات تفسیری مدل آن طراحی شدو در طی این طراحیموانع شناسایی شده سطح بندی گردید. نتایج حاکی از آن است که مهم ترین موانع داشتن ساختار سازمانی ضعیف، عدم توجه بهچالش های محیطی کسب وکار و رفتارهای متضاد سیاسی است.

لینک کمکی