فایل رایگان طراحي مدلي براي بلوغ مديريت ثبت اختراعات در واحد تحقيقات، فن آوري و اختراعات سلامت دانشگاه علوم پزشکي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان طراحي مدلي براي بلوغ مديريت ثبت اختراعات در واحد تحقيقات، فن آوري و اختراعات سلامت دانشگاه علوم پزشکي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 21

چکیده مقاله:

در سال های اخیر با توجه به اهمیت ثبت اختراعات و ابداعات در حوزه پزشکی و سلامت در ایران و اجرایی شدن قانون IPH Hub Project توسط سازمان ملل در ایران، تا کنون اقدامی کاربردی در این خصوص انجام نشده است لیکن این مطالعه جهتپرداختن به این خلاء مطالعاتی- پژوهشی و با هدف طراحی و شناسایی یک مدل بلوغ مدیریت ثبت اختراع در حوزه های پزشکی،دارویی، بالینی و هدایت و حمایت آنان برای ثبت در سازمان های ذیربط داخلی و موسسات بین المللی شکل گرفت. روش بررسی:در این مطالعه جهت بررسی بلوغ مدیریت اختراع از رویکرد کیفی و راهبرد گرندد تئوری و مصاحبه باز با 25 نفر از کارکنان ومدیران دفتر اختراعات و مالکیت فکری مدیریت توسعه علم و فن آوری سلامت استفاده گردید. یافته ها: اطلاعات، نظرات، تجربیاتحاصل از مصاحبه ها، گفت و شنودها و اسناد عمومی از طریق کدگذاری ابعاد و عناصراثرگذار بر بلوغ مدیریت ثبت اختراع کهشامل آگاهی ، ارائه ایده ، نمونه کار ، تولید ، بهرهبرداری ، اجرا ، حمایت مقامات ، ساختار سازمان و فرهنگ بود شناسایی گردید وبر اساس این ابعاد مدل بلوغ مدیریت ثبت اختراع 10D طراحی شد و کاربرد آن ارائه گردید.

لینک کمکی