فایل رایگان مديريت اسلامي و انواع رويکردها نسبت به آن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مديريت اسلامي و انواع رويکردها نسبت به آن :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

مقاله حاضر با هدف چیستی و چرایی فایل رایگان مديريت اسلامي و انواع رويکردها نسبت به آن با رویکرد توصیفی –تحلیلی و بر مبنایاستراتژی تحلیل کیفی و مبتنی بر استفاده از روش کتابخانه ای انجام شده است و در آن به مقوله مدیریت اسلامی در حکومتیاسلامی، مفاهیم و تعاریف مدیریت اسلامی و چیستی و چرایی آن از دیدگاه صاحب نظران و نویسندگان، رویکردهای ارایه شدهنسبت به مدیریت اسلامی و وجوه کلی تفاوتهای مدیریت اسلامی و مدیریت غربی در حد امکان اشاره شده و تحقیقات مشابه دراین خصوص مطرح و مورد بررسی و بازنگری قرار گرفته است. در پایان پژوهش حاضر موضوعاتی جهت ادامه مسیر تحقیقاتیآتی برای محققان مطرح شده است.

لینک کمکی