فایل رایگان مديريت تغيير در رفتار سازماني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مديريت تغيير در رفتار سازماني :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 15

چکیده مقاله:

تغییردر راستای اهداف سازمان اجتناب ناپذیر است و باید به منظور ایجاد تحولات سازنده و موثر در سازمانها، طراحی و مدیریت و برنامهریزی گردد.جهان امروز نیاز فزاینده به آن نوع ازمدیریت دارد که به ایجاد سازمانهایی که به سمت فعال کردن پتانسیل ها و قابلیت هایخود می پردازند بها دهد و در عین حال به حل بحران ها و شرایط اضطراری محیط کار با برنامه ریزی و مشخص کردن هدف در راستایاهداف شرکت بیندیشد. بررسی ادبیات مدیریت تغییر پیشنیازهای متعددی را برای تغییرموثر و موفقیت آمیز پیشنهاد می کند، ولی نحوه دستیابی و حل مشکلات به وجود آمده در این راستا را ارائه نمی دهد. در صورتی که این گونه پیش نیازها در روند و نمودار های تغییرگنجانده نشوند، فراگرد تغییر با مقاومت و اشتباهات متعدد مواجه می شود، و به عدم موفقیت می انجامد. برخی از صاحبنظران استدلال می کنند که در مقاومت و برنامه ریزی مزایایی نهفته است، ولی عدم وجود مدلها و تئوریهای از قبل پیش بینی شده مدیریت تغییر، مانعاستفاده از مقاومت و عدم موفقیت میشود. یکی از تئوریها و استدلال هایی که مقاومت را عنصری لازم و مثبت میداند و ثابت می کند کهمدیران باید مقاومت را تشخیص داده آن را برای امتحان کردن و آماده سازی راهبردها و گزینه های تغییر مورد استفاده قرار دهند تا اجرایموفقیت آمیز و موثر و تمام عیار فراگرد تغییر را فراهم آورند.

لینک کمکی