فایل رایگان مطالعه واکنش بازار سهام به اخبار همزمان سودهاي ميان دوره اي و ساليانه در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مطالعه واکنش بازار سهام به اخبار همزمان سودهاي ميان دوره اي و ساليانه در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

تغییرات قیمت سهام شرکت ها در بورس اوراق بهادار ناشی از عوامل مختلف سیاسی، اقتصادی ، و روانی می باشد. یکی ازعوامل موثر بر روند قیمت سهام یک شرکت نشانه ها، علایمی است که به صورت اطلاعات، پیش بینی های مختلف از داخل آنشرکت انعکاس می یابد، در دسترس سهامداران، سرمایه گذاران قرار می گیرد. یکی از اطلاعات منتشر شده از سوی شرکتهااعلان سود برآوردی میان دوره و سالیانه است این عامل نقش عمده ای در تصمیم گیری سرمایه گذاران در خصوص خرید سهامو سهامداران برای فروش یا نگهداری آن به حساب آورده می شود . با توجه به اهمیت بازده سهام ؛ هدف اصلی این پژوهشبررسی واکنش بازار سهام به اخبار همزمان سودهای میان دوره ای و سالیانه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران می باشد که طی بازه زمانی 1390 تا 1396 با استفاده از اطلاعات 124 شرکت منتخب منتخب به روش حذف سیستماتیکپرداخته است.آزمون فرضیه ها از طریق رگرسیون چندگانه و به روش حداقل مربعات معمولی (OLS) باچیدمان دادهای تابلویی صورتپذیرفت؛ نتایج حاصله نشان دهنده میزان واکنش بیشتر بازار سهام به اخبار سودهای میان دوره نسبت به سودهای سالیانه است.اخبار پیش بینی سودهای میان دوره به دلیل زودتر ارایه شدن اطلاعات موثقی را در اختیار ذی نفعان قرار می دهد که آن ها بااستفاده از این اطلاعات می توانند در مورد خرید و فروش سهام تصمیمات لازم را بگیرند. نتایج نشان دهنده این است که اخبارمیان دوره سود و اخبار پیش بینی سود رابطه مثبتی با بازده دوره رویداد دارند . همچنین نتایج نشان دهنده تاثیر بیشتر اخبارسود میان دوره ای ناسازگار نسبت به اخبار سود میان دوره ای سازگار است. اخبار سود میان دوره ای ناسازگار به دلیل غیر عادیبودن تاثیر بسیار زیادی بر واکنش بازار سهام می گذارد یا به عبارتی دیگر می توان گفت واکنش بازار سهام بر اخبار سود میاندوره ای ناسازگار بسیار بالا می باشد.

لینک کمکی