فایل رایگان نقش استراتژي بازاريابي در رابطه بين اهرم مالي و ارزش گذاري شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان نقش استراتژي بازاريابي در رابطه بين اهرم مالي و ارزش گذاري شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 15

چکیده مقاله:

همزمان با شروع قرن 21، دستیابی به موفقیت و بقای سازمان مشکل تر می شود و این واقعیت ناشی ازظهور عصر تجاری جدیدی است که تغییر، یکی از ویژگی های اصلی آن به شمار می رود. در این دوره،تکنولوژی، شرایط بازار و خواسته های مشتری با سرعت و در جهت های مختلف تغییر پیدا کرده است. اینوضعیت، موجب بازنگری اساسی در اولویت های تجارت، دیدگاه استراتژیک، قابلیت بقا و روشهای آن شدهاست. تدوین استراتژی همانا یکی از وظایف خطیر مدیریتی است که مبنای تصمیم گیری های حیاتی مدیرانبرای حفظ بقای سازمان و تعالی آن میباشد. استراتژی و عملکرد، به عنوان یکی از کارآمدترین راه هایمطرح شده از مهمترین اهرم های ایجاد قابلیت های بازاریابی برای سازمان ها به شمار می رود که بدون بهکارگیری آن، بهبود و استراتژی و عملکرد، به عنوان یکی از کارآمدترین راههای مطرح شده از مهمتریناهرم های ایجاد قابلیت های بازاریابی برای سازمانها به شمار می رود که بدون به کارگیری آن، بهبود وپیشرفت را در بازار میسر خواهد کرد. در سال های اخیر، آنچه که بهبود ارزش گذاری شرکت ها را مشکلکرده است، انتخاب موثرترین و بهترین استراتژی بازاریابی، با توجه به ویژگی های سازمان یا شرکت است.بنابراین ضروری به نظر میرسد که نقش استراتژی بازاریابی را بر اهرم مالی که در واقع نسبت بدهی ها بهدارایی های یک شرکت است را به همراه ارزشگذاری و عملکرد شرکت، مورد بررسی قرار دهیم. پژوهشحاضر مبتنی بر تحلیل رگرسیونی بوده است. جامعه ی آماری مورد مطالعه ی این پژوهش، کلیه شرکتهایپذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سالهای 1390 تا 1395 بود که به بررسی ارتباط بینکارایی، اهرم و ساختار مالکیت پرداختند و به این نتیجه رسیدند که استراتژی های بازاریابی به عنوان یکمنبع مهم برای افزایش مزیتهای رقابتی یک شرکت به حساب می آید است و بین اهرم مالی و ارزش شرکترابطه غیر خطی وجود دارد که با تحقیقات پیشین همسو میباشد.

لینک کمکی