فایل رایگان نقش گسترش مناطق آزاد تجاري بر کارآفريني و ايجاد اشتغال پايدار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان نقش گسترش مناطق آزاد تجاري بر کارآفريني و ايجاد اشتغال پايدار :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 22

چکیده مقاله:

مناطق آزاد مبتنی بر این اعتقاد شکل گرفته اند که سرمایه موتور رشد و توسعه اقتصادی یک کشور است. منطقه آزاد ناحیه ای ازقلمرو کشور است که خارج از محدوده فیزیکی، قانونی و اداری تاسیسات گمرکی قرار دارد. ورود و خروج سرمایه و سود به آن وجابجایی نیروی کار متخصص در منطقه به سهولت صورت میگیرد و کالاها و مواد خارجی ر ا که منع قانونی نداشته باشند میتوانبدون هرگونه موانع گمرکی و ترانزیت، یا در انبارهای آن نگهداری و یا در کارخانه های مستقر در آن تغییر شکل داده و به کالاهایدیگر تبدیل نمود . از انواع مناطق آزاد میتوان به منطقه آزاد تجاری، منطقه پردازش صادرات، منطقه ویژه اقتصادی، منطقه آزادتوریستی، منطقه آزاد شرکتها اشاره نمود. بنابراین هدف این پژوهش تاثیر گسترش مناطق آزاد تجاری بر کارآفرینی و ایجاد اشتغالپایدار در منطقه آزاد تجاری قصرشیرین می باشد. بدین منظورتحقیق حاضر با روش کیفی، و با توجه به رویکرد نظریه ی زمینه ایصورت گرفت. روش انتخاب نمونه ها به صورت نمونه گیری هدفمند بود و جمعآوری داده ها با بهره گیری از مصاحبه های عمیق ونیمه ساختاریافته تا مرحله اشباع نظری ادامه یافت. در مجموع از مصاحبه با 22 نفر از کارشناسان سازمان (مطلعین کلیدی)، اشباعنظری حاصل شد. نتایج مطالعات نشان داد که هدف از ایجاد و توسعه مناطق آزاد؛ افزایش و توسعه صادرات، ایجاد اشتغال، جذبسرمایه گذاری داخلی وخارجی و انتقال تکنولوژی، افزایش درآمدهای عمومی، افزایش توریسم، ارتقای جایگاه اقتصادی کشور و بهرهمندی از اقتصاد رقابتی است.بر همین اساس، شرایطی چون فراهم بودن زیرساخت های تجاری و حرفه ای، بازبودن فضای بازار برایورود کارآفرینان و ظرفیت های کارآفرینی مانند مهارت و انگیزش، زمینه ساز ایجاد و رشد کسب و کارهای جدید در کشورها می باشد.

لینک کمکی