فایل رایگان واکاوي اثرات نوسانات نرخ ارز و نرخ بهره بر آزادي اقتصادي کشورهاي کوچک نوظهور

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان واکاوي اثرات نوسانات نرخ ارز و نرخ بهره بر آزادي اقتصادي کشورهاي کوچک نوظهور :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 25

چکیده مقاله:

نوسانات پولی و ارزی به عنوان یکی از ابزارهای کنترل اقتصاد در نظام های اقتصادی مطرح هستند. برای اعمال یک سیاست موفقیت آمیز، لازم است مقامات پولی ارزیابی صحیحی از زمان و میزان تاثیر این سیاست بر متغیرهای اقتصادی و بخش تجارت خارجی داشته باشند. از جهتی نرخ ارز و نوسانات آن به عنوان یکی از متغیرهای کلان اقتصادی و به عنوان قیمت واحد پول خارجی بر حسب واحد پول داخلی تاثیر بسزایی بر سایر متغیرهای اقتصاد کلان همچون تورم، تولید، صادرات، واردات، تراز پرداخت ها و غیره دارد. در مقاله حاضر به بررسی اثرات نوسانات نرخ ارز و نرخ بهره بر آزادی اقتصادی کشورهای کوچک نوظهور پرداخته شده است، به طوری که در مقاله حاضر از رویکرد اقتصاد سنجی داده ها تابلویی استفاده شده است. ابزار جمعآوری اطلاعات در این مقاله در روش کتابخانه ای، اسناد چاپی همانند کتاب، مجلات اقتصادی، روزنامه ها، هفته نامه ها، ماهنامه ها، مصاحبه های چاپ شده، پژوهش نامه ها، کتاب های همایش های علمی، متون چاپی نمایه شده در بانک های اطلاعاتی و اینترنت دریافت می شود و هر منبعی که به صورت چاپیقابل شناسایی باشد؛ می باشد. قلمرو زمانی این مقاله مربوط به سال های 2000 تا 2017 می باشد. جامعه آماری در این مقاله شامل کشور های نوظهور؛ کشورهای، برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی میباشد. سطح معناداری آزمون چاو کمتر از =0/05 محاسبه شده لذا با اطمینان 95 % امکان برآورد مدل با استفاده از روش پانل تایید می شود.

لینک کمکی