فایل رایگان ويژگي هاي اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي خانواده هاي ايراني و تاثير آن بر بازارهاي بيمه زندگي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ويژگي هاي اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي خانواده هاي ايراني و تاثير آن بر بازارهاي بيمه زندگي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 16

چکیده مقاله:

در دهه های اخیر بیمه های زندگی به عنوان ابزاری برای پس انداز نقش بسیار مهمی را بالاخص در کشورهای توسعه یافته ایفانموده اند. در تحقیق حاضر، به بررسی ویژگی های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خانواده های ایرانی و تاثیر آن بر بازارهای بیمهزندگی پرداخته شده است. در این تحقیق با استفاده از روش های کتابخانه ای پرسشنامه در گردآوری اطلاعات استفاده شده استو به این نتیجه دست یافته ایم که درآمد رابطه مثبت و معناداری با بیمه های زندگی داشته و با افزایش درآمد، تقاضا برای بیمههای زندگی افزایش می یابد همچنین سطح سواد سرپرست خانوار و تعداد افراد خانواده رابطه مثبت و معناداری با تقاضا برایبیمه های زندگی دارند. یافته های پژوهش نشان می دهد که عوامل اجتماعی و اقتصادی بر تقاضای بیمه زندگی تاثیر گذار می باشد.

لینک کمکی