فایل رایگان اثر فناوري اطلاعات بر عملکرد مديريت منابع انساني در اپراتورهاي موبايل (مطالعه موردي؛ گروه شرکت هاي ارتباطات سيار ايران)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان اثر فناوري اطلاعات بر عملکرد مديريت منابع انساني در اپراتورهاي موبايل (مطالعه موردي؛ گروه شرکت هاي ارتباطات سيار ايران) :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 15

چکیده مقاله:

بطور کلی فناوری اطلاعات به عنوان یکی از مهمترین محورهای توسعه در جهان به شمار می رود و بسیاری ازکشورهای جهان ، توسعه فناوری اطلاعات را به عنوان یکی از مهمترین زیرساخت های توسعه خود قرار داده اند.چرا که استفاده و بکارگیری فناوری اطلاعات کلیه سطوح سازمانی را تحت تاثیر قرار می دهد. بنابراین با توجه بهنفوذ و تاثیر شگرف فناوری اطلاعات بر نیروی انسانی ، تلاش سازمان ها برای بالا بردن میزان بهره وری نیرویانسانی غیر ممکن به نظر می رسد. هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیرفناوری اطلاعات بر عملکرد مدیریتمنابع انسانی میباشد که این تحقیق کاربردی در گروه شرکتهای ارتباطات سیار ایران انجام گرفته است. برایگردآوری اطلاعات از روش کتابخانه ای و میدانی و پرسشنامه استفاده شده است. پرسشنامه در بین 185 نفر ازافراد نمونه توزیع و پس از گردآوری در نرمافزارهای SPSS و لیزرل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشانداد که فناوری اطلاعات بر ابعاد مختلف مدیرت منابع انسانی تاثیر معناداری دارد. و در مدیریت منابع انسانیبیش از پیش باید به این فناوری توجه شود.

لینک کمکی