فایل رایگان بررسي تاثير تکنولوژي بر مديريت زنجيره تامين

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي تاثير تکنولوژي بر مديريت زنجيره تامين :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 16

چکیده مقاله:

به علت ایجاد و گسترش این رقابت جهانی در میان کسب و کارها و شرکت های مختلف، بسیاری از سازمان هادر جستجوی یافتن راه هایی برای بدست آوردن مزیت رقابتی هستند . یکی از راه های کسب مزیت رقابتی،تمرکز بر روی زنجیره تامین و بهبود آن می باشد . تکنولوژی با فراهم کردن اطلاعات به موقع، درست و معتبر،منجر به بهبود عملکرد شرکت و شرکا در زنجیره تامین می شود . استفاده از ابزارهای فناوری اطلاعات بر قابلیتهای زنجیره تامین تاثیر گذارده و به دنبال آن عملکرد زنجیره تامین نیز تحت تاثیر قرار می گیرد. به همیندلیل در این پژوهش به مطالعه ی تاثیر مدیریت تکنولوژی (فناوری اطلاعات) بر مدیریت زنجیره تامین پرداختهشده است.این تحقیق کاربردی و با استفاده پرسشنامه به گردآوری اطلاعات پرداخته شده است جامعه آماری اینتحقیق شرکت ارتباطات سیار ایران (همراه اول) می باشد که 110 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. بر اساسنتایج حاصل از پژوهش مشخص گردید که استفاده از تکنولوژی (فناوری اطلاعات) در مدیریت زنجیره تامینباعث افزایش کیفیت، قابلیت اعتماد و صحت اطلاعات، کارایی عملیاتی و بهبود عملکرد، انسجام و همکاری،کاهش هزینه و تمایز محصولات یا خدمات می شود.

لینک کمکی