فایل رایگان بررسي رابطه ويژگي هاي شخصي مديرعامل با استراتژي سرمايه در گردش در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي رابطه ويژگي هاي شخصي مديرعامل با استراتژي سرمايه در گردش در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 15

چکیده مقاله:

یکی از اهداف اطلاعات حسابداری کمک به استفاده کنندگان در پیش بینی برای سرمایه گذاری می باشد.لذا بکارگیری سیاست ها و طرح های مناسب می تواند آگاهی ها و اطلاعات برتر مدیران را به بازار سرمایهمنتقل ساخته و در برقراری ارتباط بین مدیران و سرمایه گذاران موثر واقع شود. این پژوهش به بررسیرابطه ویژگی های شخصی مدیرعامل بر استراتژی های سرمایه در گردش در شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران می پردازد. روش تجزیه و تحلیل داد هها از رگرسیون خطی استفاده شده است وهمچنین تعداد نمونه که از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک از جامعه آماری شرکت های پذیرفته شدهدر بورس اوراق بهادار که از روش نمونه گیری تصادفی تعداد 59 شرکت در دوره زمانی 1388-1396انتخاب شده است. روش گردآوری اطلاعات از صورت های مالی حسابرسی شده شرکت های موجود در بورساوراق بهادار تهران و همچنین از سایت کدال و برنامه رهاورد نوین می باشد. نتایج بدست آمده بدین صورتمی باشد که بیش اطمینانی مدیران با سرمایه گذاری در سرمایه در گردش رابطه مثبت و معناداری نشانمی دهد و همچنین تحصیلات مدیران و تجربه مدیران با سرمایه گذاری در سرمایه در گردش رابطه منفی ومعناداری نشان می دهد.

لینک کمکی