فایل رایگان بررسي قيمت گذاري غيرواقعي سهام شرکتها و تاثير آن بر سود سهام (مورد مطالعه: شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي قيمت گذاري غيرواقعي سهام شرکتها و تاثير آن بر سود سهام (مورد مطالعه: شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

گزارش های مالی، از منابع مهم اطلاعاتی برای تصمیم گیری های اقتصادی به شمار می روند. ازآنجایی که اطلاعات تهیه کنندگان و استفاده کنندگان یکسان نیست، بین مدیران و سرمایه گذاران عدمتقارن اطلاعات ایجاد میشود . هدف از پژوهش حاضر، بررسی قیمت گذاری غیرواقعی سهام شرکت ها و تاثیرآن بر سود سهام میباشد. پژوهش مورد نظر برمبنای هدف، کاربردی و از نظر ماهیت پژوهش، توصیفی -استنباطی است. جامعه ی آماری این تحقیق دربرگیرنده شرکت هایی است که سهام آنها طی سالهای1386 تا پایان 1396 در بورس اوراق بهادار تهران معامله شده است . نمونه به دست آمده شامل 176شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. جهت تجزیه و تحلیل دادهها از نرم افزار Excelو Eviews استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که قیمت گذاری غیرواقعی سهام، تاثیر منفی و معنی-داری بر سود سهام دارد. بنابراین به سرمایه گذاران پیشنهاد می شود قبل از ورود به بازار بورس، اطلاعات وتجربه کافی راجع به قیمت گذاری سهام داشته باشند.

لینک کمکی