فایل رایگان بررسي مولفه هاي فرهنگي موثر بر انتخاب کالاهاي داخلي (مطالعه ي موردي: جمهوري اسلامي ايران)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي مولفه هاي فرهنگي موثر بر انتخاب کالاهاي داخلي (مطالعه ي موردي: جمهوري اسلامي ايران) :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

ترویج مصرف کالاهای داخلی یکی از مولفه های اصلی در تحقق اقتصاد مقاومتی است؛ فرهنگ سازی و آگاهبخشی به جامعه به منظور انتخاب نوع کالا، سبب میشود تا مردم هنگام خرید به داخلی و خارجی بودن آنتوجه کنند و استقبال عمومی برای استفاده از محصولات ملی میتواند گامی موثر در مسیر دستیابی بهاقتصاد مقاومتی باشد . هدف از پژوهش حاضر، بررسی مولفه های فرهنگی موثر بر انتخاب کالاهای داخلی میباشد. پژوهش مورد نظر بر اساس هدف کاربردی و برمبنای ماهیت، توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش را جمهوری اسلامی ایران در طی دوره زمانی 1394-1396 تشکیل میدهد که با استفاده از فرمول کوکران و با استفاده از نمونه گیری چند مرحله ای (طبقه ای و منظم) حدود 3100 نفر (از هر استان، 100نفر) انتخاب شدند. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss استفاده شده است. نتایج پژوهش نشانداد که مولفه های فرهنگی پژوهش شامل ارتقای سطح بینش جوانان، تقویت ایمان و ترویج ارزش هایمعنوی، الگو طلبی، تعصب به میهن، افزایش اعتماد و اطمینان به کیفیت کالاهای داخلی بر انتخاب کالاهایداخلی مثبت و معنی دار می باشند. بنابراین طبق بیانات مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) پیشنهاد می شودکه جهت ایجاد استقلال سیاسی و اقتصادی، ایجاد کار و اشتغال، افزایش ابتکارات تولیدکنندگان، افزایشثروت ملی، کاهش تورم و کنترل نقدینگی با فرهنگ سازی مناسب از کالاهای داخلی استفاده شود.

لینک کمکی