فایل رایگان تاثير استراتژي هاي رقابت پذيري بر ميزان جذب سرمايه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تاثير استراتژي هاي رقابت پذيري بر ميزان جذب سرمايه :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

غالبا مدیران استراتژی های مختلف رقابتی (رهبری هزینه و تمایز) را در واحد اقتصادی آزمون می کنند تابه بهره وری سازمانی دست یابند لذا این مهم می تواند منجر به جذابیت برای سرمایه گذران برای سرمایهگذاری در سهام آن شرکت شود. بر همین اساس در این تحقیق به بررسی تاثیر استراتژی های رقابت پذیریبر میزان جذب سرمایه پرداخته شده است. در این تحقیق تعداد 151 شرکت پذیرفته شدده در بورس اوراقبهادار تهران در دوره زمانی 1396-1388 بررسی شده است. جهت آزمون فرضیه ها از مدل های رگرسیون پانلی استفاده شده، یافته های پژوهش نشان می دهد که استراتژی رقابتی رهبری هزینه بر میزان حجمریالی معاملات و بازده سهام تاثیر معناداری نداشته اما استراتژی رقابتی تمایز بر میزان حجم ریالی معاملاتو بازده سهام تاثیر مثبت معناداری داشته لذا می توان ذفت که تفاوت معنداداری در رابطه بین استراتژیرقابتی رهبری هزینه و تمایز با میزان حجم ریالی معاملات و بازده سهام وجود دارد.

لینک کمکی