فایل رایگان تاثير انواع مديريت کيفيت جامع بر عملکرد سازمان (مورد مطالعه: دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني استان فارس)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تاثير انواع مديريت کيفيت جامع بر عملکرد سازمان (مورد مطالعه: دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني استان فارس) :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

مدیریت کیفیت جامع برای برآورده ساختن نیازهای مشتری و ارائه ارزش برتر، به طور مستمر بر بهبودفرآیند در درون سازمانها تمرکز میکند . هدف از پژوهش حاضر، تاثیر انواع مدیریت کیفیت جامع برعملکرد سازمان میباشد. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر راهبرد، توصیفی- پیمایشی است. گردآوری دادهها با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه صورت گرفته است. جامعه آماریپژوهش شامل کارکنان ومدیران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس در سال1396 میباشد که با استفاده از جدول مورگان حدود 271 نفر تعیین شدند. نتایج پژوهش نشان داد کهمدیریت کیفیت جامع نرم (برنامه ریزی کیفیت استراتژیک، وفاداری) و مدیریت کیفیت جامع سخت (بهبودمستمر، کنترل فرایند و طرح خدمت) با عملکرد سازمان رابطه مثبت و معنی داری دارند. بنابراین سازمانباید تعیین کند که مشتری از کیفیت چه میخواهد و سپس از برنامهریزی راهبردی که تمامبخش های عملیاتی را دربرمی گیرد، استفاده کند تا به اهداف کیفی برسد.

لینک کمکی