فایل رایگان تاثير نسبت هاي مالي بر مديريت کيفيت جامع (مورد مطالعه: شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تاثير نسبت هاي مالي بر مديريت کيفيت جامع (مورد مطالعه: شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

جهانی شدن اقتصاد تجاری، حضور قدرت های تجاری جدید، تغییر نیازهای مشتریان و پیشرفت های فناورانهو قانونی شرکتها را مصر کرده است که بر حفظ مزیت رقابتی پایدار از طریق فعالیت نوآورانه تمرکز کنند واین مزایا به طور مستقیم با کیفیت تولید و خدمات در ارتباط است. هدف از پژوهش حاضر، تاثیر نسبت هایمالی بر مدیریت کیفیت جامع میباشد. پژوهش مورد نظر به لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش اجراپیمایشی و از نظر استدلال استقرایی است. جامعهی آماری متشکل از کلیه شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران از ابتدای سال 1390 تا 1396 است. پس از در نظر گرفتن شرایط و محدودیت هاحدود 194 شرکت انتخاب شد. تحلیل های آماری از طریق نرم افزار Eviews انجام می شود. نتایج پژوهشنشان داد که نسبت های مالی در نظرگرفته شده با مدیریت کیفیت جامع معنی دار می باشد. با توجه به نتایجپژوهش، بعضی از موارد نسبت ها در صورت های مالی شرکتها می تواند کیفیت محصولات/خدمات و حتیعملکرد خود را بهبود بخشند، آنها نیز با بررسی امکانسنجی اجرای این مدل های نوین (مدیریت کیفیت جامعو ...) در شرکت خود و اجرای صحیح آن کارایی و مشتری مداری خود را بالاتر ببرند و توان خود را در ارائهخدمات بهتر و رقابت حتی در سطح جهانی بیشتر نمایند.

لینک کمکی