فایل رایگان تبيين رابطه شاخص فراگير نقدينگي با هموارسازي سود

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تبيين رابطه شاخص فراگير نقدينگي با هموارسازي سود :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 17

چکیده مقاله:

هدف این مقاله بررسی تاثیر شاخص فراگیر نقدینگی بر هموارسازی سود در شرکت های پذیرفته شدهدر بورس اوراق بهادار تهران می باشد. تحقیق حاضر از نوع تحقیقات توصیفی- همبستگی و از لحاظ هدف کاربردی می باشد. از نظر نحوه گردآوری داد هها هم این تحقیق از نوع پس رویدادی است به این معنا کهبا استفاده از اطلاعات گذشته صورتهای مالی صورت پذیرفته است. جامعه ی آماری تحقیق حاضر تعداد148 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. برای آزمون فرضیات تحقیق از رگرسیونبهره گرفته شده است. نتایج حاصل از فرضیات تحقیق نشان می دهد که شاخص فراگیر نقدینگی برهموارسازی سود تاثیر مثبتی دارد.

لینک کمکی