فایل رایگان تبيين نقش تعهد سازماني در رابطه بين رهبري تحول آفرين با عملکرد سازماني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تبيين نقش تعهد سازماني در رابطه بين رهبري تحول آفرين با عملکرد سازماني :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 22

چکیده مقاله:

هدف این مقاله فایل رایگان تبيين نقش تعهد سازماني در رابطه بين رهبري تحول آفرين با عملکرد سازماني بود. این پژوهش از نوعتوصیفی- کاربردی و جامعه آماری آن شامل 730 نفر از کلیه مدیران و کارکنان خبره اداره کل جهاد و کشاورزی استان مازندران بود. تعداد نمونه های با کمک جدول مورگان نمونه ای به حجم 243 نفر انتخاب و جم عآوری داد ههای مربوط به مبانینظری و استخراج عوامل و شاخص های اولیه از منابع کتابخانه ای استفاده شد. جهت گردآوری اطلاعات موردنیاز به منظوربررسی فرضیه های مقاله از پرسشنامه استفاده شد. به منظور تائید روایی، ازنظر خبرگان در این زمینه بهره گرفته شده وبه منظور تائید پایایی پرسشنامه از آزمون الفای کرونباخ و روش تصنیف استفاده نمودیم که میزان آن نشان دهنده پایایی بالایابزار اندازه گیری است. یافته های پژوهش با آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن نشان داد بین رهبری تحول آفرین با عملکردسازمانی و تعهد سازمانی در کارکنان اداره کل جهاد و کشاورزی استان مازندران رابطه معنی داری وجود دارد.

لینک کمکی