فایل رایگان تبيين نقش ميانجي گري کيفيت حسابرسي در رابطه بين کيفيت اطلاعات مالي و چالش هاي نمايندگي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تبيين نقش ميانجي گري کيفيت حسابرسي در رابطه بين کيفيت اطلاعات مالي و چالش هاي نمايندگي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 19

چکیده مقاله:

هدف مقاله حاضر تبیین نقش میانجی گری کیفیت حسابرسی در رابطه بین کیفیت اطلاعات مالی وچالش های نمایندگی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بود. تحقیق حاضر از نوعتحقیقات توصیفی- همبستگی با رویکرد پس رویدادی و از لحاظ هدف کاربردی می باشد. جهت آزمون فرضیه ها نمونه ای متشکل از 128 شرکت از بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دردوره زمانی 1390 تا 1396 انتخاب گردید. داده های مورد نیاز جهت محاسبه متغیر های پژوهش، از بانکاطلاعاتی ره آورد نوین استخراج و برای آزمون فرضیات تحقیق از رگرسیون بهره گرفتیم. یافته های فرضیه اول نشان داد که کیفیت اطلاعات مالی بر مشکلات نمایندگی تاثیر منفی دارد. در همین راستا بهتدوین کنندگان قوانین پیشنهاد می شود به منظور کاهش هزینه های نمایندگی، استانداردهای تدوینکنند که باعث افزایش کیفیت اطلاعات مالی شرکت ها گردد تا بدین ترتیب مشکلات نمایندگی شرکت هاکاهش پیدا کند. یافته های فرضیه دوم و سوم نشان داد که کیفیت حسابرسی بر مشکلات نمایندگی تاثیرمنفی دارد و همچنین کیفیت حسابرسی، رابطه منفی بین کیفیت اطلاعات مالی و مشکلات نمایندگی راتقویت می کند.

لینک کمکی