فایل رایگان تحليل نظريه ارزش فرين در شرکتها (مورد مطالعه: شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تحليل نظريه ارزش فرين در شرکتها (مورد مطالعه: شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

یکی از روشهای شناخته شده برای اندازه گیری، پیش بینی و مدیریت ریسک، ارزش در معرض خطر بوده کهدر سالهای اخیر مورد توجه و استقبال گسترده نهادهای مالی قرار گرفته است. هدف از پژوهش حاضر،تحلیل نظریه ارزش فرین در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد. روش تحقیقبرمبنای هدف، کاربردی- توسعه ای و برمبنای ماهیت پژوهش، توصیفی- تحلیلی محسوب میشود. جهت گردآوری مبانی نظری پژوهش، از پایان نامه، مقالات، سایت های اینترنتی و همچنین صورتهای مالی ویادداشت های همراه و گزارشهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استفاده شدهاست. به همین دلیل جامعه آماری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی1393 تا 1396 می باشد. نتایج پژوهش نشان داد که یکی از ابزارهای جدید محاسبه ارزش در معرض ریسکاستفاده از نظریه ارزش فرین برای مدلسازی ریاضی و آماری داده های فرین (داده های بسیار بزرگ یا بسیارکوچک) است. این نظریه صرفنظر از اینکه تشخیص میدهد بازده دارایی های مالی از چه توزیع احتمالیپیروی می کند، ارزش در معرض ریسک یک سبد مالی را نیز محاسبه می کند . به علت مزایای محاسبه یارزش در معرض ریسک با استفاده از نظریه ی ارزش فرین که به آنها اشاره شد، پیشنهاد می شود که نهادهایمالی (بانک ها، صندوق های سرمایه گذاری و ...) برای محاسبه ارزش در معرض ریسک سبدهای مالی خود ازاین روش به جای روشهای سنتی متداول استفاده کنند.

لینک کمکی