فایل رایگان رابطه دو سويه حکومت الکترونيک و دموکراسي الکترونيک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان رابطه دو سويه حکومت الکترونيک و دموکراسي الکترونيک :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 20

چکیده مقاله:

فن آوری های دیجیتال، تاثیر دوسویه ای نیز، دارند: یکی آن که، منجر به پیدایش مقوله ی حکومت الکترونیک شده اند. دو دیگر، بهپدیدار شدن مفهوم دموکراسی الکترونیک مدد فراوان رسانده اند. بنابراین، به نظر می رسد هم حکومت ها قادر شده اند کار ویژه هایدیرینه ی خود را با سهولت و کارآمدی بیش تری انجام دهند وهم شهروندان توانسته اند قدرت مندتر و آگاهانه تر در عرصه یعمومی حاضر شوند. برخی بر این باورند که دیجیتالیزم و تکنولوژی های نوین ارتباطات سبب ساز پیدایش تضاد میان دو مقوله یحکومت الکترونیک و دموکراسی الکترونیک شده است. حکومت الکترونیک، یک حکومت دیجیتال بدون دیوار و ساختمان و دارایسازمانی مجازی است که خدمات دولتی خود را به صورت بهنگام (on line) ارائه می کند و موجب مشارکت در فعالیت های مختلفاجتماعی سیاسی می شود. دموکراسی الکترونیکی به مکمل های تکنولوژیکی در یک نظام جمهوری اطلاق می شود که بعنوان نمونهمی توان از بهره گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات و استراتژی های مرتبط با آن در فرایندهای سیاسی و حکومت داری یاد کرد.دموکراسی الکترونیکی برای ارجاع به هرگونه فعالیت سیاسی که در آن از اینترنت استفاده شود، به کار گرفته می شود. بازیگراناصلی در دموکراسی الکترونیکی عبارتند از: دولتها، افراد منتخب از طریق انتخابات، رسانه ها، سازمان های سیاسی، شهروندان و رایدهندگان. کسانی که دموکراسی الکترونیکی را به عنوان مکملی برای یک نظام جمهوری قلمداد می کنند عبارتست از مشارکت فعال تر و گسترده تر شهروندان در دموکراسی نیابتی امروزی، از طریق اینترنت، ارتباطات تلفن همراه و دیگر فناوری ها، که در کنارمشارکتهای مستقیم و دیگر روش های مشارکتی شهروندان، بمنظور پرداختن بیشتر و بهتر به چالش های عمومی جامعه قرارمی گیرند. با پذیرش این حکم که قدرت، اداره ی فرد و جمعیت را ادامه می دهد . می توان این نکته ی دقیق را پذیرفت که حکومت بر فرد و جمعیت, بیش از آن که در قالب زیست سیاست و از طریق تکنولوژی بدن و نهادهای دموکراتیک سختی مانند قانون, مالیات, دادگاه, پلیس, زندان و اردوگاه باشد, از طریق زیست فرهنگ خواهد بود... شیوه ی جدید حکومت داری از رهگذرترکیب آلیاژ گونه ی قدرت و تکنولوژی و روان از این رو تحقیق پیش رو به دنبال بررسی رابطه حکومت الکترونیک و دموکراسی الکترونیک می باشد.

لینک کمکی