فایل رایگان سنجش تاثير ميزان سرمايه گذاري شرکت ها در دارايي ها بر وضعيت مالي آنها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان سنجش تاثير ميزان سرمايه گذاري شرکت ها در دارايي ها بر وضعيت مالي آنها :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 15

چکیده مقاله:

هدف این مقاله فایل رایگان سنجش تاثير ميزان سرمايه گذاري شرکت ها در دارايي ها بر وضعيت مالي آنها بود.جامعه آماری این پژوهش را شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1392 الی 1396تشکیل دادند. برای تعیین نمونه از روش حذف سیستماتیک استفاده گردید این تحقیق از نوع توصیفی وعلی- مقایسه ای می باشد و از لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی است. در تحقیق حاضر، گردآوری ازطریق روش کتابخانه ای و اطلاعات و دادههای آماری مورد نیاز از طریق نرم افزارهای تدبیر پرداز و ره آوردنوین، صورت گرفت. برای تجزیه وتحلیل اطلاعات از روش داد ههای پانل و برای تست فرضیه ها از آزمونهایرگرسیون خطی چندگانه استفاده نمودیم. در سطح اطمینان 95 % نتایج بیانگر این است که رشد دارایی بربازده سهام و بر بازده آتی سهام تاثیر مثبت و معنادار دارد.

لینک کمکی