فایل رایگان نقش تعديلگري هوش هيجاني در رابطه ميان ادراک از جو سازماني و استرس شغلي (مورد مطالعه: شرکت توزيع برق شهرستان اصفهان، بخش امور نواحي)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان نقش تعديلگري هوش هيجاني در رابطه ميان ادراک از جو سازماني و استرس شغلي (مورد مطالعه: شرکت توزيع برق شهرستان اصفهان، بخش امور نواحي) :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 17

چکیده مقاله:

یکی از مهمترین عوامل موثر در تحقق اهداف یک سازمان، سلامتی روانی و جسمانی و انگیزش شغلیکارکنان است. داشتن محیطی سالم و برنامه ریزی شده برای کنترل و مدیریت شرایط دشوار خصوصا درسازمانهایی مانند شرکتهای توزیع برق که همواره در خطراتی از قبل تعیین نشده قرار دارند مد نظر مدیران بودهو هست. پژوهش حاضر با هدف نقش تعدیل گری هوش هیجانی در رابطه میان ادراک از جو سازمانی و استرسشغلی به دنبال شرایطی جهت کاهش استرسهای محیطی برآمده تا از این طریق مدیران شرکتهای توزیع برق رادر راستای تحقق اهدافشان یاری رساند.روش این پژوهش از جهت هدف، کاربردی ، از نظر ماهیت، توصیفی، از حیث ارتباط بین متغیرهای پژوهشاز نوع همبستگی و از لحاظ زمان، مقطعی است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل پرسنل بخش امور برق نواحیشرکت توزیع برق شهرستان اصفهان (یکی از امورهای هشتگانه اصفهان شامل بخشهای نواحی، هرند، ورزنه،کرارج، کوهپایه و جرقویه) به تعداد 89 نفر، در سال 1397می باشد که با توجه به محدود بودن جامعه آماری،همه اعضا بصورت سرشماری انتخاب شده اند.همچنین از سه پرسشنامه هوش هیجانی استاندارد بار- آن (1980)، پرسشنامه جو سازمانی استاندارد هالپین و کرافت (2000) و پرسشنامه استرس شغلی استاندارد منوچهری (1393) در این پژوهش استفاده گردید است.تجزیه و تحلیل داده های حاصل از این پژوهش با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 25) و نرم افزارمدلسازی معادلات ساختاری واریانس محور WARP_PLS 6 در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی انجام گردید.برای آزمون فرضیات از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و جهت بررسی میزان تاثیر برازش مدل رگرسیون موردتحلیل قرارگرفت. همچنین جهت روایی محتوایی پرسشنامه ها از دو روش اعتبار محتوا و روایی صوری و برایمشخص شدن پایایی پرسشنامه ها از ضریب آلفای کرونباخ و نرم افزار آماری SPSS 25 استفاده گردید.یافته ها نشان داد که ادراک از جو سازمانی و استرس شغلی رابطه معنی داری دارند. همچنین هوش هیجانی واسترس شغلی رابطه معنا دار دارند و هوش هیجانی نقش تعدیلگری بر رابطه ادراک از جو سازمانی و استرسشغلی ندارد.

لینک کمکی