فایل رایگان ارائه يک مدل مطلوب فروش در زنجيره هاي تامين از طريق نظريه بازي ها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ارائه يک مدل مطلوب فروش در زنجيره هاي تامين از طريق نظريه بازي ها :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 16

چکیده مقاله:

یک مداخله در کانال های توزیع می تواند هزینه توزیع را کاهش دهد به خصوص در جاهایی که منابع عرضه فراواننباشد و یا حمل و نقل مشکل و گران باشد. توزیع و فروش محصولات، زیر مجموعه ای از مدیریت زنجیره تامین میباشد. فروش چند جانبه و فروش انحصاری هر کدام یک استراتژی در توزیع و فروش محصولات می باشند که در میاناکثر تولیدکنندگان و بازارهای فروش یا خرده فروشان در شرایط مختلف دیده می شود حال در جهت یافتن کانال هایتوزیع بهینه در این پژوهش، یک مدل مطلوب فروش در زنجیره های تامین با استفاده از نظریه بازی ارائه شده است. یکسیستم زنجیره تامین متشکل از دو تولید کننده، دو خرده فروش و یک محصول تولیدی، در نظر گرفته می شود. فرضمی شود، یکی از تولید کنندگان مالک یکی از بازارهای فروش بوده و بازار فروش دوم مستقل است و همچنین حتما یکیاز تولید کنندگان باید به هر دو خرده فروش محصول ارائه دهد. در این صورت زنجیره تامین مورد نظر در شرایط فروشچند جانبه در مقابل فروش انحصاری قرار گرفته است. برای حل مدل و همچنین انتخاب استراتژی بهینه، در خط مشیهای مختلف توزیع محصول از یک بازی بسط یافته سه مرحله ای استفاده شده است.

لینک کمکی